Over Netwerk professioneel LOB

Wie?

Gemeente ’s-Hertogenbosch en scholen (PO, VO, MBO en HO) in de stad hebben zich in een netwerk verenigd met als doel loopbaanbegeleiding en – oriëntatie (LOB) binnen de scholen te professionaliseren. Aanleiding vormde het onderzoek uitgevoerd door Avans  waarvan de resultaten in maart 2010 verschenen onder de titel ‘LOB in de onderwijsketen, regio ’s-Hertogenbosch’ (link naar onderzoek).

Visie op een professionele uitvoering van LOB?

Loopbaan oriëntatie en begeleiding is "een verzameling van activiteiten binnen een loopbaangerichte leeromgeving om jongeren actief te laten werken aan hun loopbaan- en studiekeuze, waardoor zij zichzelf en de wereld van onderwijs en beroep beter leren kennen en een bewustere keuze kunnen maken voor opleiding en beroep".

LOB levert een belangrijke bijdrage aan doorstroom en talentontwikkeling binnen het onderwijs en richting de arbeidsmarkt. In de regio 's-Hertogenbosch wordt dit gezamenlijk aangepakt, aan de hand van een door onderwijsinstellingen gedragen visie op en gezamenlijk geformuleerde doelen van LOB.

LOB is een actief, ervaringsgericht proces. Het ondersteunt de leerlingen om zelf op zoek te gaan naar een opleiding en beroep. LOB leert de leerling dat hij doelen stelt, keuzes maakt, reflecteert en beslissingen neemt voor nu en in de toekomst op sociaal gebied, op het gebied van arbeid en beroep en op deelname aan de maatschappij.

LOB helpt de leerling tijdens zijn schoolloopbaan een duidelijke en realistische relatie te
leggen tussen zijn eigen waarden, interesses, ambities, mogelijkheden en beperkingen. Hij
koppelt dit direct aan het onderwijs dat hij volgt (en gaat volgen) en de wereld van arbeid en beroep.
Verheldering van het zelfconcept en kennis van de wereld van arbeid en beroep zijn daarbij
essentieel.

Het bijgevoegde document dient als basis voor een LOB-beleidsplan en/of LOB-werkplan voor elke deelnemende school binnen TOI BLUE.

 

Waarom een LOB netwerk?

Professionele uitvoering van LOB draagt bij aan een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Daarmee draagt het in onze visie bij aan:

 • Een goed functionerende arbeidsmarkt
 • Voldoende gekwalificeerde arbeidskrachten in de regio passend bij de vraag op de arbeidsmarkt
 • Minder voortijdig schoolverlaters (VSV)
 • Minder uitval uit en switch tussen opleidingen
 • Minder jeugdwerklozen

Hoe doen we dat?

Inhoud

Door het uitvoeren van 4 programmalijnen

 • Training en advies 
 • Doorgaande LOB lijn PO-HO
 • Samenwerking met bedrijven en instellingen
 • Talenten, interesses en arbeidsmarktinformatie

 

Organisatie

Door als gemeente de regierol te nemen in het professionaliseren van LOB binnen de scholen en in het netwerk

 • Scholen krijgen ondersteuning bij ontwikkeling en implementatie van de vier programmalijnen van CINOP, UWV en KW1C -> gemeente financiert;
 • Scholen krijgen middelen voor de organisatie van extra  organiseren van loopvermogen binnen de scholen -> gemeente financiert. 

Door samenwerking en kennisdeling in LOB werkgroep en LOB Netwerk:

 • LOB werkgroep: onder voorzitterschap van de gemeente 's-Hertogenbosch en met deelname van CINOP, UWV en MBO (KW1C). Hierin worden de programmalijnen nader ingevuld, gemonitord en wordt de samenhang bewaakt. De werkgroep komt 6-wekeliks bij elkaar.
 • LOB Netwerk: onder  voorzitterschap van de gemeente 's-Hertogenbosch en met deelname van 9 VO-scholen, 2 PO - scholen het MBO, UWV en CINOP. Hierin wordt kennis gedeeld over LOB en samenwerking gezocht. Dit netwerk komt 4-wekelijks bijeen.